Enquiries?    info@studbook.co.za  
Logix Melk

Logix Melk


Die belangrikheid van melkaantekening kan nie oorbeklemtoon word nie. Dit bevorder nie net beter kuddebestuur en -beplanning nie, maar is tot voordeel van die hele bedryf. Logix Melk word teen internasionale standaarde gekontroleer en gereeld aangepas by die veranderende behoeftes van kliënte. Die jongste ontwikkelinge in produksie-aantekening, soos om aangetekende data vir bestuursbesluite, teelwaarde-voorspelling en teeldoelwitte te gebruik, word ingebou. Die verslae wat gegenereer word bevat dus bruikbare inligting wat boere help om bestuursbesluite te maak wat uiteindelik die kudde geneties sal verbeter en winsgewendheid sal verhoog.
 

Struktuur van Logix Melk

 • Toetsdag-melkgewigte en melkmonsters word elke vyf weke gedurende elke laktasie van elke koei in amptelik-deelnemende kuddes geneem.
 • Na ontleding van die melkmonsters word die resultate elektronies gekombineer met die melkgewigte. Verskeie berekenings word gemaak wat op produksieverslae aan die boer gestuur word per e-pos. Die boer betaal dus vir die toets van die monsters deur ‘n geakkrediteerde laboratorium, data-kwaliteitskontrole, berekenings, en professionele bestuursadvies rakende kuddegesondheid, voeding en verskeie ander aspekte rakende kuddeproduktiwiteit.
 • Aangetekende toetsdag-data word onder andere gebruik vir die voorspelling van 305-dag melk-, proteïen- en bottervet-produksie, koei- en kudde energie-status, doeltreffendheid van proteïenverbruik, gesondheid van individuele en groepe koeie (uiergesondheid en metaboliese status), vrugbaarheid, leeftydsproduksie en ander aspekte. Nie net word die vet-, proteïen- en laktose-vlakke gebruik vir hierdie doel nie, maar ook vir inligting rakende somatiese seltellings en ureum-vlakke in die melk van individuele koeie.
 • Melkproduksie word aangepas vir dragtigheid, ouderdom by kalwing, seisoen en stadium van laktasie. Die 305-dae melkproduksie word bereken deur melkgewig en voorspelde daaglikse produksie te pas op verwagte laktasiekurwes.
 • Die kurwes word gebaseer op die vlak van produksie van die kudde, seisoen van kalwing en ouderdom van die koei.

Die meet van produksie-eienskappe is voordelig; ‘n toename in produksie, relatief tot die tipe produksie en voedingsisteem, dra direk by tot die verhoging van uitsette op die plaas. Eienskappe soos weerstand teen mastitis, gemak van kalwing en melkspoed dra weer by tot ‘n verlaging van insette. Die aanteken van koeigewigte en kondisietellings is opsioneel.

Pryse sluit data analise, verwerkings, verwante verslae en verwante adviesdienste in, maar SLUIT LABORATORIUMKOSTE UIT. Pryse sluit ook BTW uit.

Vereistes vir deelname aan Logix Melk

Alle melkboere (insluitend stoettelers, kommersiële en ontwik-kelende boere) mag deelneem aan Logix Melk. Die minimum vereistes is:

 • Alle diere moet geïdentifiseer wees
 • Kalfdatums moet aangeteken word
 • ICAR goedgekeurde meters moet gebruik word, wat melkgewigte van individuele koeie tot die naaste 0.2kg akkuraat kan meet
 • Melkmonsters moet volgens ICAR-standaarde gekollekteer en analiseer word.
   

Bestuursverslae

Verskeie verslae word in Logix gegenereer, waarvan die vernaamste die volgende is:

 • Omvattende kudde-opsomming
 • Kuddelys met besonderhede van ouers (drie- tot vyfgenerasie stambome met produksies en teelwaardes)
 • Kudde-seleksieverslae gebaseer op leeftyds- en 305-dag-produksies
 • Kudde- en ras-statistiek gebaseer op ras, streek en aantal kere gemelk
 • Jaarlikse opsomming van die melkaantekening kudde wat die besonderhede van al die voltooide laktasies reflekteer
 • Opsommings van koei- en bulnageslag
 • Eienaar-bepaalde bestuursverslae, wat ook interaktief via die Logix-webwerf gebruik word
 • Bestuursverslae met professionele wetenskaplike raad van ‘n geregistreerde Stamboek-dierewetenskaplike
 • Vergelykings van kudde met geselekteerde kuddes in dieselfde of ander streke van die land
 • Geoutomatiseerde kudde-gesondheidsverslae en lyste van koeie wat behandeling vir uiergesondheid en metaboliese kondisies (ketose en asidose) benodig
 • Funksionele (liniêre) tipe eienskappe verslag
 • Kudde genetiese verslag

Verskeie ander registrasie-, kudde- en administratiewe verslae is ook beskikbaar vir deelnemende boere wat geregistreer is om Logix te gebruik. Alle verslae is beskikbaar in pdf-formaat per e-pos.
 

Voordele vir die produsent wat aan Logix Melk deelneem

 • Logix Melk gebruik moderne tegnologie en metodologie om produksiedata te bereken, wat bestuursbesluite vergemaklik.
 • Die werklike produksie per laktasie vir melk, bottervet en proteïen (faktore wat die melkprys beïnvloed) word vir elke koei bereken. Die doeltreffende produseerders word dus geïdentifiseer vir gebruik in toekomstige teelprogramme; ‘passasiers’ wat verliese vir die kudde veroorsaak, word ook uitgeken.
 • Die genetiese meriete van elke dier word bepaal. Diere kan dus vergelyk word oor kuddes binne ras ten opsigte van hulle genetiese meriete. Die kudde se genetiese tendense oor jare, wat genetiese vordering aandui, is ook beskikbaar. Deur teelwaardes en genetiese tendense te benut, kan ‘n kudde se genetiese geskiedenis beoordeel word en ‘n goed-beplande teelbeleid kan geformuleer word om aan huidige en toekomstige markvereistes te voldoen.
 • Seleksie-indekse word bereken vir individuele diere wat die identifikasie van diere as ouers vir die volgende generasie vergemaklik. Hierdie indekse word gebaseer op eienskappe wat bydra tot kudde-winsgewendheid en neem faktore soos melkprys, direkte kostes, langslewendheid en ander in ag.
 • Intelingkoëffisiënte word gepubliseer vir alle diere en dui die dier se eie vlak van inteling as gevolg van die verwantskap van sy ouers aan. Inteling kan ook bereken word vir moontlike toekomstige parings, gebaseer op voorouer-inligting deur alle generasies wat op Logix beskikbaar is. Dit kan sodoende die vlakke van inteling in Suid-Afrikaanse melkrasse verlaag.
 • Gesondheidsprobleme binne die kudde kan geassesseer word deur die somatiese seltellings van individuele koeie te monitor.
 • Die voedingstatus van elke koei kan gemoniteer word deur melkmonsters te analiseer vir melk-ureum-stikstof (MUN), veranderinge in laktose of die relatiewe waardes van vet tot proteïen.
 • Die waarde van teeldiere is hoër as produksiedata en teelwaardes beskikbaar is.

   
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.